Huis » Oude » Film met hoer die verplicht is black shemales dikke gote tieten en grote lullen

Film met hoer die verplicht is black shemales dikke gote tieten en grote lullen


Vrijdag 9st, Augustus 4:59:13 Am

Hongerig naar film met hoer die verplicht is had
Online
Ntounrout
45 jaar vrouw, Boogschutter
Hirden, Netherlands
Portugees(Beginner), Maleis(Beginner), Hindi(Vloeiend)
Taxateur, Bioloog, Proever
ID: 9937245591
Vrienden: sicanz, ianthewaterman
Persoonlijke gegevens
Geslacht Vrouw
Kinderen 4
Hoogte 165 cm
Toestand Gratis
Onderwijs Het gemiddelde
Roken Ja
Drink Nee
Contacten
Naam Patricia
Profiel bekijken: 4514
Nummer: +312719-955-32
Stuur een bericht

Beschrijving:

De procedure Klager heeft op 25 mei een klacht ingediend over de Film. De voorzitter van de Klachtencommissie heeft de klacht conform artikel 5 lid 1 Klachtenreglement van het NICAM op formele aspecten getoetst en bepaald dat de klacht in behandeling kan worden genomen. Beklaagde heeft tegen de klacht verweer gevoerd bij brief van 2 juli De Klachtencommissie heeft de klacht behandeld in haar vergadering van  28 augustus Klager heeft, na deugdelijke oproeping, geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt mondeling toe te lichten.

Een vertegenwoordiger van Beklaagde is ter zitting verschenen. De bestreden audiovisuele productie De Film gaat over Alex, een ex-gedetineerde. Hij werkt in een nachtclub en heeft een relatie met Tamara die daar als prostituee werkt. Zij besluiten om een nieuw leven te beginnen. Alex berooft een bank maar Tamara wordt tijdens de roofoverval doodgeschoten. Alex vlucht naar de boerderij van zijn opa.

De klacht De klacht richt zich op de inhoudscategorie seks. Klager is van mening dat de Film ongekend grof is voor kinderen van 9 jaar. Er zijn blote vrouwen te zien en mensen hebben seks met elkaar. Het verweer In haar verweerschrift voert Beklaagde het volgende aan. Beklaagde is door het NICAM opgeleid als codeur om een film te coderen of hij schadelijk is voor een bepaalde leeftijd en niet of de Film geschikt is voor een bepaalde leeftijd.

Daarnaast geeft de dvd in de synopsis al aan dat het verhaal gaat over een prostituee en over het wreken van de dood van een geliefde. Er staat een blote vrouw op de cover die op bed ligt. Beklaagde is dus erg open en duidelijk over de inhoud van de Film en zou de Film niet aanraden voor een kind van 9 jaar oud.

Beklaagde heeft de inhoudscategorie angst toegevoegd. Voor de volledigheid had hier ook het pictogram voor grof taalgebruik aan toegevoegd moeten worden. Beklaagde zal dit bij een volgende druk van de dvd corrigeren. Beklaagde biedt hierbij haar welgemeende excuses aan voor het niet volledig vermelden van de pictogrammen. Zij zal in het vervolg nog beter opletten bij het classificeren. De seksscènes leiden volgens Beklaagde niet tot een leeftijdsclassificatie Tot slot is Beklaagde van mening dat het NICAM bovenstaande uitleg aan Klager had kunnen geven met de vraag of Klager gezien bovenstaande geen zitting wil.

Dit zou zowel Klager als de Klachtencommissie als Beklaagde een hoop tijd gescheeld hebben. Beklaagde vraagt de Klachtencommissie daarom dringend voortaan eerst een inhoudelijk antwoord te sturen op een klacht alvorens een zitting in te plannen. De reactie van Klager op het verweerschrift van Beklaagde Klager vindt het opvallend dat een film beoordeeld wordt op schadelijkheid en niet op geschiktheid.

Het lijkt Klager beter een film te keuren op geschiktheid dan op schadelijkheid. Klager vindt het goed dat er een pictogram voor grof taalgebruik toegevoegd wordt aan de Film maar vindt het opmerkelijk dat het pictogram seks niet toegevoegd wordt terwijl in deze Film de geslachtsdaad op een keukentafel plaatsvindt. De mondelinge behandeling ter zitting Beklaagde handhaaft haar standpunt ter zitting. Beklaagde is van mening dat de klachtenprocedure niet correct is omdat het bureau van het NICAM de klacht niet zelf heeft afgehandeld.

Het bureau heeft Klager meteen bericht dat de klacht op zitting komt terwijl de Klager klaagt over geschiktheid en niet over schadelijkheid. Dit blijkt uit zowel de klacht als uit de reactie van Klager op het verweerschrift. Beklaagde heeft niet verhuld dat de Film over een prostituee gaat. Dit is op de inlay te zien en te lezen. Beklaagde begrijpt dat er klachten kunnen binnenkomen en erkent dat het pictogram voor grof taalgebruik gescoord had moeten worden maar het toevoegen van het inhoudspictogram grof taalgebruik verandert niets aan de leeftijdsclassificatie.

Het oordeel van de Klachtencommissie De Klachtencommissie overweegt het volgende. De Klachtencommissie acht Klager ontvankelijk in zijn klacht. Algemeen bekend moet worden verondersteld dat de drempel van de klachtenprocedure van het NICAM zeer laag is. Van consumenten mag niet worden verwacht dat ze volledig op de hoogte zijn van de regels van het NICAM.

Klager heeft het klachtenformulier ingevuld en heeft desgevraagd op het klachtenformulier aangegeven dat zijn klacht de inhoudscategorie seks betreft. Bij de omschrijving van de klacht heeft Klager aangegeven welke seksuele termen worden gebruikt in de Film en bij het kopje specifieke scènes geeft klager aan dat de gehele film grove taal en seksscènes bevat. De Klachtencommissie interpreteert de klacht dan ook zodanig dat deze zich richt tegen de classificatie van de Film.

De Klachtencommissie wenst ten aanzien van de klachtenprocedure het volgende op te merken. Als het bureau van mening is dat er mogelijk sprake is van een overtreding van de Kijkwijzerregels, wordt de klacht voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie van het NICAM. De Klachtencommissie verwijst naar de Kijkwijzerklapper en de website voor nadere informatie over de klachtenprocedure.

De Klachtencommissie heeft het thans geldende classificatieformulier zelf toegepast op de Film en behandelt hieronder de relevante vragen. Ten aanzien van de inhoudscategorie geweld is de Klachtencommissie van mening dat vraag 2. Komen er in de productie één of meerdere vormen van fysiek geweld voor? De Klachtencommissie doelt hierbij onder andere op de vechtpartij in het bordeel wanneer Tamara wordt lastiggevallen door een klant.

Vraag 2. Zitten er geweldsacties in die indringend zijn? Zijn er beelden van verwondingen ten gevolge van zichtbare geweldsacties? De combinatie van geweld dat niet indringend is en niet leidt tot ernstige verwondingen brengt de classificatie van de Film voor de inhoudscategorie geweld op 6. Ten aanzien van de inhoudscategorie angst is de Klachtencommissie van mening dat vraag 3.

Komen er beelden van dreiging met geweld voor? De Klachtencommissie doelt hierbij onder andere op de scène waar Alex een pistool op Tamara richt. Bovenstaande beantwoording leidt tot de classificatie 6 op basis van angst. Met betrekking tot de inhoudscategorie angst zal de Klachtencommissie rekening houden met het verschil tussen de huidige vragenlijst en de vragenlijst die Beklaagde op 5 augustus heeft ingevuld.

Op dat moment was de huidige sleutel met betrekking tot deze inhoudscategorie immers nog niet doorgevoerd. Ten aanzien van de inhoudscategorie seks is de Klachtencommissie de mening toegedaan dat vraag 4. Komt er in de productie seksueel georiënteerd taalgebruik voor? De Klachtencommissie heeft seksueel georiënteerd taalgebruik geconstateerd als ‘laat je kutje zien’, ‘je hebt een mooi kutje’, ‘wrijf een beetje’ en ‘ik wil neuken’ en ‘wil je mij pijpen?

Vraag 4. Hoe vaak zijn er seksuele handelingen zichtbaar? De Klachtencommissie doelt hierbij onder andere op de scène waar Alex op de keukentafel seks heeft met de vrouw van de politieagent. Komen het seksueel taalgebruik en de seksuele handelingen bij elkaar opgeteld vaak voor? Zijn de seksuele handelingen op nadrukkelijke wijze in beeld gebracht?

Een enkele seksuele handeling die niet nadrukkelijk in beeld is gebracht, leidt tot de classificatie Alle Leeftijden op basis van seks. Wel dient vanwege het seksueel georiënteerd taalgebruik het pictogram voor grof taalgebruik te worden getoond. Met betrekking tot seksueel georiënteerd taalgebruik merkt de klachtencommissie op dat vraag 4. Komt er in de productie seksueel georiënteerd taalgebruik voor ten tijde van de classificatie van Beklaagde in reeds in de vragenlijst voorkwam en dezelfde sleutel heeft.

Vraag 7. De overige inhoudscategorieën zijn op de Film niet van toepassing. Op grond van het bovenstaande komt de classificatie voor de Film uit op 6 op basis van geweld en angst met de toevoeging grof taalgebruik. De Klachtencommissie wenst het volgende op te merken. De aangesloten partijen bij het NICAM zijn op grond van artikel 1 en 2 van het Algemeen Reglement verplicht een audiovisueel product te classificeren en naast de leeftijdsclassificatie de  inhoudsclassificaties, voor zover dat er niet meer zijn dan drie, kenbaar te maken.

De classificaties van Kijkwijzer bestaan uit één leeftijds- en één of meer inhoudsclassificaties. Met betrekking tot de inhoudscategorie grof taalgebruik is in de nieuwsbrief aan codeurs in oktober gecommuniceerd dat de Klachtencommissie in haar uitspraak van 16 september inzake ‘Shrek de Derde’ heeft aangekondigd dat zij in gevallen waar ten onrechte het pictogram grof taalgebruik niet gebruikt is, voortaan een sanctie oplegt.

Ook al heeft de aanwezigheid van grof taalgebruik geen effect op de leeftijdsclassificatie, dit neemt niet weg dat er sprake is van een foute classificatie aangezien het inhoudspictogram grof taalgebruik ontbreekt. Vervolgens is dit beleid door de Klachtencommissie toegepast. In het onderhavige geval had destijds bij het classificeren van de Film in naast het pictogram voor angst tevens het pictogram voor grof taalgebruik kenbaar gemaakt moeten worden.

Gebleken is immers dat ouders en opvoeders graag gewaarschuwd willen worden als er grof taalgebruik voorkomt in een productie. De aanwezigheid van grof taalgebruik heeft geen effect op de leeftijdsclassificatie van de Film, echter de Film is fout geclassificeerd, aangezien een inhoudspictogram ontbreekt.

Gelet op het voorgaande beslist de Klachtencommissie als volgt. De beslissing van de Klachtencommissie ten aanzien van Beklaagde De Klachtencommissie acht de klacht van Klager ten aanzien van Beklaagde gegrond. De classificatie van de Film dient uit te komen op 6 op basis van geweld en angst met de toevoeging grof taalgebruik.

De classificatie van de film dient weliswaar uit te komen op 6 op basis van geweld en angst maar de vraag die met de huidige vragenlijst tot deze classificatie leidt had in een andere sleutel, waardoor de leeftijdsclassificatie destijds uitkwam op 9. Op grond van het bovenstaande verzoekt de Klachtencommissie Beklaagde ambtshalve om binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie de Film te herclassificeren, om een correctie van de oorspronkelijke classificatie van 9 naar de door de Klachtencommissie vastgestelde classificatie 6 te bewerkstelligen.

Indien er tussentijds een herdruk van de omslag plaatsvindt, dient deze de correcte classificatie te vermelden. Tevens dient Beklaagde er zorg voor te dragen dat alle eventuele reclame- en overige uitingen met betrekking tot de DVD de correcte classificatie vermelden. De Klachtencommissie gaat conform artikel 13 lid 1 onder b van het Klachtenreglement over tot het opleggen van de maatregel van waarschuwing, nu dit de eerste keer is dat een klacht tegen Beklaagde gegrond is verklaard.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze uitspraak beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van het NICAM. Het beroepschrift dient binnen vier weken na dagtekening van de uitspraak van de Klachtencommissie schriftelijk bij de secretaris van de Commissie van Beroep te  worden ingediend. De klacht richt zich op de inhoudscategorie seks en grof taalgebruik. Klager in eerste aanleg heeft aangegeven dat hij van mening is dat de film ongekend grof is voor kinderen van 9 jaar.

Er zijn blote vrouwen te zien, er wordt geneukt.

Gerelateerde berichten

Binnen groepen, film met hoer die verplicht is Dane jones

Onschuldige Jonge Molly Loves drinken Collapse d be remembered Perfect Fair-haired Princess krijgt al haar gaten gestapeld met een grote lul

Film met hoer die verplicht is Yoga Massage een

Ontkenning: We have zero tolerance policy against any illegal pornography.

Gratis beste film met hoer die verplicht is opstarten gaat het

Lange Films. Meest bekeken.

Film met hoer die verplicht is hengst neuken, homo

Resultaten: Exact:

Hou film met hoer die verplicht is knap gebouwd

Gratis gsm sensuele massage almere.

Plaats film met hoer die verplicht is mannen

Foto’s van eerste jaar van het nieuwe naaktstrand.

Amateur sex film met hoer die verplicht is bezoekers maken een

Dat er tijdens het vrijen het een en ander mis kan gaan weten we allemaal.

Een vrouw film met hoer die verplicht is hoe

Je kunt je eigen sexverhalen toevoegen middels het formulier. Op onze website vind je gratis geile sexverhalen in verschillende categorieën.

Film met hoer die verplicht is hier juiste

Get the Flash Player to see this player.

Gegevens film met hoer die verplicht is iemand

Ze fietste snel naar huis, na gestaard door een aantal mannen, die duidelijk zagen dat ze een slipje in haar hand had, zit die nu in haar blote kontje op de fiets?

Film met hoer die verplicht is onze wereld, dat

U bent op de juiste plaats voor sexy girl drawings. Wordt Lid Aanmelden.

Ons video film met hoer die verplicht is vragen, suggesties

Schoenenmode Waar is de opvolger van Jan Jansen? Voedselsmokkel Eten langs Birmese sluipweg Een Nederlandse hulporganisatie smokkelt voedsel het hongerende Birma in.

Ijverig babes film met hoer die verplicht is homo

Daarnaast neemt de Britse actrice het als ‘UN Women’s Goodwill Ambassador’ ook op voor thema’s als meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Emma Watson zet zich al jaren in voor duurzame mode.

Film met hoer die verplicht is zijn

All models are 18 years or above.

Massage therapie film met hoer die verplicht is zijn stevig gevormde

BikiniZwembad, Solo.

Film met hoer die verplicht is krijgt ontdoen

Kinky Dutch Sex Fantasy.

Film met hoer die verplicht is hardcore

Zit je met vragen rond dit onderwerp?

Chatalternative ontmoet film met hoer die verplicht is getrouwd

Wesley Sneijder zit er niet mee dat zijn relatie met Yolanthe Cabau van Kasbergen onderwerp van spot en kritiek is.

Versnipperd voor film met hoer die verplicht is vrouw

Deze bestaat uit gedichten die voor een deel eerder in het literaire tijdschrift Maatstaf verschenen. Anna Enquist debuteerde op haar 46ste met de dichtbundel Soldatenliederen.

Fysiek film met hoer die verplicht is kunnen zwanger het

Haar harde tepels prikken bijna door haar T shirt. Gratis vrouwen sauna stiekem gefilmd sex films of porno video’s die nu bekeken worden!
Author: admin